บริษัท ไทร์ คอนสตรัคชั่น แมนเนชเม้นท์ จำกัด

 

 

       ปัจจุบันสิ่งก่อสร้างมีความซับซ้อนและมีการนำ
เทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น ดังนั้น เจ้าของโครงการจึงจำเป็น
ต้องมีบริษัทที่ปรึกษาบริหารและจัดการงานก่อสร้าง   งานบริหารงานก่อสร้างไม่ได้จำกัด เฉพาะแค่การควบคุม
ให้การก่อสร้างเป็นไปตามที่ออกแบบหรือตามข้อกำหนดต่างๆ เท่านั้น แต่ยังต้องรวมไปถึงการให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในงานก่อสร้าง  เช่น ข้อเสนอแนะในการใช้วัสดุอุปกรณ์ , วิธีการก่อสร้างและการผสมผสานงานต่างๆ ภายในอาคารเข้าด้วยกัน เช่น งานโครงสร้าง   งานสถาปัตยกรรมงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารต่างๆ งานตกแต่งภายใน   งานภูมิสถาปัตย์ , การวางแผนการเงิน  การก่อสร้างให้ตรงตามกำหนดเวลาที่ได้วางแผนไว้ รวมตลอดถึงช่วงสุดท้ายของการส่งมอบงานที่เรียบร้อยจนเป็นที่พอใจ

 

บริษัท TCM คือบริษัทที่ให้บริการด้านการบริหารการก่อสร้างโดยเฉพาะ     

     บริษัท TCM (TRI CONSTRUCTION MANAGEMENT) เป็นบริษัทที่ไม่มีธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบ หรือเป็นผู้รับเหมาแต่ประการใด ดังนั้น บริษัทดำเนินงานให้บริการด้านที่ปรึกษาในเชิงวิชาการอย่างแท้จริง
บริษัท TCM ก่อตั้งเมื่อ 30 มีนาคม 2532 ด้วยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท และเพิ่มเป็น 5,000,000 บาท
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุบัน
     ผลงานการบริหารงานก่อสร้าง ตั้งแต่ พ.ศ. 2532 จนถึงปัจจุบันมีจำนวนกว่า 40 โครงการ