บ้านโลจนะโกสินทร์

บ้านพักอาศัย คสล. สูง 2 ชั้น พร้อมที่จอดรถใต้ดิน

เจ้าของโครงการ : คุณทีปกร โลจนะโกสินทร์
ผู้ออกแบบโครงการ : คุณนิวัตร์ นาวีสาคร
ออกแบบภายใน : -
ผู้รับเหมาโครงการ : บริษัท เวิลด์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
มูลค่าโครงการ : 250 ล้านบาท
พื้นที่ก่อสร้าง : 7,495 ตารางเมตร
วันเริ่มงาน : 24 ก.พ. 2557
ระยะเวลาก่อสร้าง : -
วันแล้วเสร็จ : -