ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค โรงพยาบาลชลประทาน(ระยะที่2)


งานก่อสร้างอาคารและปรับปรุงผิวจราจร,ทางเท้า,

ระบบสาธารณูปโภคตามแนวถนนและทางเท้าในปัจจุบัน

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ออกแบบโครงการ : กิจกรรมร่วมอีอีซีไอวีแอนด์ดีซายน์เซอวิสคอนเซ้าเทน
ออกแบบภายใน : -
ผู้รับเหมาโครงการ : บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
มูลค่าโครงการ : 357,951,300 บาท
พื้นที่ก่อสร้าง : -
วันเริ่มงาน : -
ระยะเวลาก่อสร้าง : 960 วัน
วันแล้วเสร็จ : -