เอสโซ่ทาวเวอร์ และวิบูลย์ธานี ทาวเวอร์

อาคารสำนักงาน 2 อาคาร สูง 35 ชั้น และ 25 ชั้น และอาคารจอดรถ
สูง 12 ชั้น 1 หลัง แต่ละอาคารมีชั้นใต้ดิน 2 ชั้น

เจ้าของโครงการ : บริษัท วิบูลย์ธานี จำกัด
ผู้ออกแบบโครงการ : บริษัท คาซ่า จำกัด
ออกแบบภายใน :    
ผู้รับเหมาโครงการ : บริษัท เกษมกิจ จำกัด    
มูลค่าโครงการ : 1,400 ล้านบาท
พื้นที่ก่อสร้าง : 146,000 ตารางเมตร
วันเริ่มงาน : -
ระยะเวลาก่อสร้าง : 39 เดือน
วันแล้วเสร็จ : 30 พฤศจิกายน 2536


 
 
ข้อคิดเห็น : - ภายใต้แนวความคิดการก่อสร้างของกลุ่มบริษัท เอสโซ่ มีความต้องการให้เป็นอาคารสำนักงานที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสูงสุด ความพิเศษของอาคารนี้อยู่ที่ การบริหารจัดการภายใต้เงื่อนไขของการนำมาตรฐาน การป้องกันอัคคีภัย "NFPA" จากประเทศอเมริกามาใช้กับโครงการ ซึ่งทาง TCM ก็สามารถทำความเข้าใจในหลักการและกฎเกณฑ์ต่างๆ ได้อย่างชัดเจนจนอาคารสร้างเสร็จสมบูรณ์และได้ตามมาตรฐานนั้น