อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ (ถนนแจ้งวัฒนะ)

อาคารชุดพักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 

เจ้าของโครงการ : กระทรวงยุติธรรม
ผู้ออกแบบโครงการ : บริษัท พี-ยา กรุ๊ป จำกัด
ออกแบบภายใน :  -
ผู้รับเหมาโครงการ : บริษัท จุฬาวิศวกรรม จำกัด
มูลค่าโครงการ : 246 ล้านบาท
พื้นที่ก่อสร้าง : 30,551 ตารางเมตร
วันเริ่มงาน : -
ระยะเวลาก่อสร้าง : 26 เดือน
วันแล้วเสร็จ : 3 ธันวาคม 2543