อาคารจอดรถ โรงพยาบาลกรุงเทพฯ อินเตอร์เนชั่นแนล

อาคารจอดรถสูง 6 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 3 ชั้น จำนวน 1 อาคาร

เจ้าของโครงการ : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกแบบโครงการ : บริษัท ทีค จำกัด
ออกแบบภายใน : -
ผู้รับเหมาโครงการ : บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด    
มูลค่าโครงการ : 91,053,000 บาท  
พื้นที่ก่อสร้าง : 10,117 ตารางเมตร
วันเริ่มงาน :  7 ตุลาคม 2546
ระยะเวลาก่อสร้าง : 13 เดือน
วันแล้วเสร็จ : -


 
 
ข้อคิดเห็น : - ปัญหาการก่อสร้างอาคารที่มีชั้นใต้ดินต้องระวังในส่วน ของการเคลื่อนตัวของดิน ที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ก่อสร้างใกล้เคียง ซึ่งเป็นหมู่บ้านจัดสรร ทาง TCM ได้ประสานงานระหว่างเจ้าของโครงการ , ผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อกำหนดทิศทางร่วมกันในการ แก้ปัญหาจนโครงการแล้วเสร็จ