โรงพยาบาลวัฒโนสถ

อาคารสถานพยาบาลสูง 7 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
อาคารสถานพยาบาลสูง 7 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารจอดรถยนต์

เจ้าของโครงการ : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกแบบโครงการ : บริษัท ทีค จำกัด
ออกแบบภายใน : -
ผู้รับเหมาโครงการ : บริษัท ฤทธา จำกัด
มูลค่าโครงการ : 785 ล้านบาท  
พื้นที่ก่อสร้าง : 326,067 ตารางเมตร  
วันเริ่มงาน : 7 ตุลาคม 2547
ระยะเวลาก่อสร้าง : -
วันแล้วเสร็จ : 30 มีนาคม 2549


 
 
ข้อคิดเห็น : - เป็นโครงการที่ท้าทายสำหรับงานบริหารงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างเพิ่มเติม จากอาคารเดิมและยังคงเปิดใช้บริการ ต้องมีการวางแผนระยะเวลาหรือเทคนิคในการทำงาน อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาคารโรงพยาบาลต้องระวังในเรื่อง เสียง , ฝุ่น , และแรงสั่นสะเทือน ด้วยจากประสบการณ์ทำโครงการประเภทโรงพยาบาลของ TCM ทำให้สามารถก่อสร้างสำเร็จด้วยดี