โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

อาคารโรงพยาบาลสูง 15 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร

เจ้าของโครงการ : บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด
ผู้ออกแบบโครงการ : บริษัท สถาปนิกสุธรรม จำกัด
ออกแบบภายใน : -
ผู้รับเหมาโครงการ : บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซินเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
มูลค่าโครงการ : 490 ล้านบาท
พื้นที่ก่อสร้าง : 30,019 ตารางเมตร
วันเริ่มงาน : 8 พฤษภาคม 2547
ระยะเวลาก่อสร้าง : -
วันแล้วเสร็จ : 7 พฤษภาคม 2549

 
 
ข้อคิดเห็น : -โครงการนี้มีการออกแบบควบคู่ไปกับการก่อสร้างโครงการ ซึ่งจะต้องควบคุมในเรื่องของระยะเวลาและความถูกต้องของแบบ โดยประสานงานกับผู้ออกแบบงานระบบทางวิศวกรรมและงานตกแต่งภายใน
จนโครงการแล้วเสร็จตามแผนงาน