โรงพยาบาลกรุงเทพ อาคารเอนกประสงค์

อาคารสถานพยาบาลสูง 7 ชั้น 1 อาคาร

เจ้าของโครงการ : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกแบบโครงการ : บริษัท สถาปนิกสุธรรม จำกัด
ออกแบบภายใน : -
ผู้รับเหมาโครงการ : ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฤทธา จำกัด  
มูลค่าโครงการ : 336,938,754.53 บาท
พื้นที่ก่อสร้าง : 11,275 ตารางเมตร    
วันเริ่มงาน : 11 ตุลาคม 2547
ระยะเวลาก่อสร้าง : 36 เดือน
วันแล้วเสร็จ : 30 มกราคม 2549

 
 
ข้อคิดเห็น : - เจ้าของโครงการเป็นองค์กรเอกชนขนาดใหญ่มีความซับซ้อน ทำให้การทำงานของ TCM ในช่วงเริ่มต้นจึงไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร จนสุดท้ายทาง TCM ได้ทำความเข้าใจและปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ จนเป็นที่ยอมรับและสามารถบริหารจัดการได้สำเร็จตามแผนงานด้วยดี