โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

ปรับปรุงอาคาร รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์

เจ้าของโครงการ : บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)  
ผู้ออกแบบ :  
ออกแบบภายใน : บริษัทสถาปนิก สุธรรม
ผู้รับเหมา : บริษัท บิวคอน จำกัด    
มูลค่าโครงการ : 116 ล้านบาท  
พื้นที่ก่อสร้าง : 5,475.85 ตารางเมตร 
วันเริ่มงาน : -
วันเริ่มก่อสร้าง : 13 เดือน
วันแล้วเสร็จ : 31 พฤษภาคม 2548