โรงพยาบาลกรุงเทพ

อาคารสถานพยาบาลและศูนย์ทันตกรรม (ถ.เพชรบุรี)

อาคารสถานพยาบาล และศูนย์ทันตกรรม 7 ชั้น 1 อาคารอาคาร

เจ้าของโครงการ : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)   
ผู้ออกแบบโครงการ : บริษัท สถาปนิกสุธรรม จำกัด
ออกแบบภายใน :    
ผู้รับเหมาโครงการ : บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
มูลค่าโครงการ : 280,130.800.26 บาท
พื้นที่ก่อสร้าง : 10,639.48 ตารางเมตร
วันเริ่มงาน : 1 กรกฎาคม 2548  
ระยะเวลาก่อสร้าง : -
วันแล้วเสร็จ : 15 ธันวาคม 2549

 
 
ข้อคิดเห็น : - จากประสบการณ์ในการทำโครงการร่วมกันระหว่าง TCM
และโรงพยาบาลกรุงเทพ ทำให้ TCM มีความเข้าใจในการบริหารงานทุกส่วน เป็นอย่างดี จึงไม่มีอุปสรรคในการทำงาน สามารถแล้วเสร็จได้ตามแผนงาน ถึงแม้ว่าโครงการนี้มีข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งตั้งอยู่หัวมุมระหว่าง มุมถนนเพชรบุรีและถนนทางเข้าซอยศูนย์วิจัย