โรงแรมอิสติน

ปรับปรุงโรงแรมระดับ 4 ดาว จำนวน 32 ชั้น

เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนายง จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกแบบโครงการ : Spa+A Architecture+Interior Co.,Ltd.
ออกแบบภายใน : Spa+A Architecture+Interior Co.,Ltd.
ผู้รับเหมาโครงการ :  
มูลค่าโครงการ : 200 ล้านบาท
พื้นที่ก่อสร้าง : 26,500 ตารางเมตร 286 ยูนิต
วันเริ่มงาน : 15 มีนาคม 2550
ระยะเวลาก่อสร้าง : 8 เดือน (15/03/50 - 15/11/50)
วันแล้วเสร็จ : พฤศจิกายน 2550