สร้างอาคารหอพักนักศึกษาโครงการเพชรในตม มศว.

ก่่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา สูง 4 ชั้น พื้นที่ก่อสร้างรวมประมาณ 737.30 ตารางเมคร 

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ผู้ออกแบบโครงการ : กรมยุทธการ ทหารบก กองแบบแผน แผนกสถาปัตยกรรม
ออกแบบภายใน : -
ผู้รับเหมาโครงการ : บริษัท โชคพัฒนา คอนสตรัคชั่น จำกัด
มูลค่าโครงการ : 10,593,000 บาท
พื้นที่ก่อสร้าง : 737.30 ตารางเมตร
วันเริ่มงาน : 25 ธันวาคม 2552
ระยะเวลาก่อสร้าง : 200 วัน
วันแล้วเสร็จ : 12 กรกฎาคม 2553