อาคารนวัตกรรมและสื่อสารสังคม มศว.

ก่อสร้างอาคารเรียน สูง 17 ชั้น พร้อมที่จอดรถ

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ผู้ออกแบบโครงการ : บริษัท แอเรีย จำกัด
ออกแบบภายใน : -
ผู้รับเหมาโครงการ : -
มูลค่าโครงการ : 249,990,000 บาท (เฟสที่ 1)
พื้นที่ก่อสร้าง :  
วันเริ่มงาน : 31 ตุลาคม 2551
ระยะเวลาก่อสร้าง : 750 วัน
วันแล้วเสร็จ : 19 พฤศจิกายน 2553