อาคารเรียนและปฏิบัติการ ณ โรงพยาบาลชลประทาน     


 

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ออกแบบโครงการ : บริษัท ไอที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ออกแบบภายใน : -
ผู้รับเหมาโครงการ : บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด
มูลค่าโครงการ : -
พื้นที่ก่อสร้าง : -
วันเริ่มงาน : 1 ธันวาคม 2552
ระยะเวลาก่อสร้าง : 925 วัน
วันแล้วเสร็จ : 12 มิถุนายน 2555