อาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลชลประทาน

อาคารหอพักสูง 12 ชั้น พร้อมงานระบบประกอบอาคาร

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ออกแบบโครงการ : กิจการร่วมค้า บจ.สแควร์ อาร์ช คอนสตรั๊คชั่น และ บจ.แอคเซียมวัน
ออกแบบภายใน : -
ผู้รับเหมาโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
มูลค่าโครงการ : 443,105,000 ล้านบาท
พื้นที่ก่อสร้าง : 30,500 ตารางเมตร
วันเริ่มงาน : 30 ธันวาคม 2559
ระยะเวลาก่อสร้าง : 900 วัน
วันแล้วเสร็จ : 17 มิถุนายน 2562