ขอบเขตการให้บริการ
ในขั้นตอนการดำเนินงาน บริษัทฯ มีขอบเขตในการให้บริการ ดังนี้

  ช่วงก่อนการก่อสร้าง
   
 

- จัดเตรียมบุคลากร ขั้นตอน และขอบเขตการทำงานต่างๆ ให้ชัดเจน
- จัดเตรียมสัญญางานต่างๆ
ตามเงื่อนไขของทางเจ้าของโครงการ
- การตรวจสอบข้อกำหนด เพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และไม่ขัดแย้งกับรูปแบบ
ของงานต่างๆ
- ตรวจสอบแผนงานก่อสร้าง และความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และปัญหาแบบที่
ขาดรายละเอียด หรือมีรายละเอียดที่ไม่ชัดเจน
- การจัดเตรียมแผนงานหลัก เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของทางเจ้าของโครงการ
และความเป็นไปได่้ในการทำงานรวมถึงวิธีการดำเนินการก่อสร้างทุกขั้นตอน
- วางแผนการเตรียมงานก่อสร้าง เช่น การสำรวจ , การกำหนดตำแหน่งเพื่อเตรียมพื้นที่
หน้างานก่อสร้าง , การเตรียมไฟฟ้า และน้ำประปาชั่วคราว และวางแผนการใช้
เครื่องจักร เป็นต้น

   
  ช่วงระหว่างการก่อสร้าง
 
  - ผู้รับเหมาจะเป็นผู้จัดเตรียมสำนักงานสนาม และสาธารณูปโภคที่ต้องใช้ภายในพื้นที่
ก่อสร้าง
- ควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้าง โดยจัดบุคลากรที่มีความชำนาญเพื่อความเหมาะสม
ในแต่ละช่วงงานที่แตกต่างกันไป
- ตรวจสอบวัสดุและอุปกรณ์ ให้ตรงตามความต้องการของเจ้าของโครงการ
และผู้ออกแบบ รวมถึงการวางแผนในการซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อให้สอดคล้องกับ
งานก่อสร้าง วางแผนระบบอำนวยความสะดวกของโครงการ เช่น สำนักงานชั่วคราว ,
ถนนชั่วคราว เข้า - ออก โครงการ , กำหนดปริมาณไฟฟ้า และประปาชั่วคราว
และติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น
- การตรวจสอบคุณภาพ โดยมีการกำหนดแบบฟอร์มในการตรวจสอบงานเพื่อง่ายต่อ
การเก็บข้อมูลและประมวลผล
- แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างก่อสร้างให้สำเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์
- จัดทำรายงานความก้าวหน้าทุกๆ เดือน เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
- ประสานงานระหว่างเจ้าของ , ผู้ออกแบบ , ผู้รับเหมา และฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดประชุมเพื่อหาข้อสรุปในการทำงาน , ประสานเพื่อกำหนดแผนการสั่งการที่ชัดเจน และกำหนดหน้าที่และขอบเขตของงานของแต่ละฝ่าย
   
  ช่วงหลังการก่อสร้าง
   
  - ตรวจสอบรายละเอียดของงานขั้นสุดท้ายก่อนส่งมอบงานให้เจ้าของโครงการ โดยจะ
ทำการสำรวจ ตรวจสอบรายการงานต่างๆ ที่ยังไม่เรียบร้อยหรือยังมิได้ทำ โดยมีการจัดทำ
เอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อแจ้งให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องแก้ไขให้งานสำเร็จลุล่วง
เป็นที่เรียบร้อย
- ทดสอบระบบต่างๆ ก่อนการใช้งาน โดยทั่วไปแล้วจะต้องมีการทดสอบและเก็บข้อมูล
ระบบหลักๆ ก่อนที่ทางเจ้าของโครงการจะเข้าใช้งานจริง
- ตรวจสอบระบบการจ่ายเงินงวดสุดท้ายให้กับผู้รับจ้าง
- ตรวจสอบรูปแบบที่สร้างจริง (As-built drawing)
- สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการก่อนส่งมอบงานให้เจ้าของโครงการ ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้
: ค่าใช้จ่ายตามสัญญาทั้งสิ้น , งานเพิ่ม - งานลด , ระยะเวลาค้ำประกันผลงาน , ระยะเวลาค้ำประกันของเครื่องจักรต่างๆ เป็นต้น