อาคารนวัตกรรม และสื่อสารสังคม มศว. ประสานมิตร

ก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 17 ชั้น และชั้นดาดฟ้า


เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ผู้ออกแบบ : บริษัท แอเรีย จำกัด
ออกแบบภายใน :  
ผู้รับเหมา : 250 ล้านบาท
มูลค่าโครงการ :  
พื้นที่ก่อสร้าง : 13,452 ตารางเมตร
วันเริ่มงาน : 31 ตุลาคม 2551
ระยะเวลาก่อสร้าง : 25 เดือน
วันแล้วเสร็จ : 19 พฤษจิกายน 2553